Yasin Oku

Yasin Oku

Yasin Oku, Sure Hakkında; Sure ismini, ilk iki harften ibaret olan ilk ayetten almaktadır. Bu sureye Kur'an'ın kalbi (Kalbü'l-Kur'an), Büyük, yüce sure (el-Azıme), dünya ve ahiret hayrını yaygınlaştıran (el-Muımme), dünya ve ahiret sıkıntılarını, korku ve kötülükleri uzaklaştıran (el-Müdafi'a), istek ve ihtiyaçları yerine getiren (el-Kadıye) isimleri de verilmiştir. İlk iki ayet (Ya-sin), huruf-ı mukatta'adandır.. Ancak Yasinin Arap dilinin Tayy kabilesi lehçesinde (ya enisin kısaltılmışı olarak) ey insan! anlamına geldiği ve bununla Hz. Peygamber'e hitap edilmiş olduğu genellikle kabul görür. Yasin suresi 83 ayetten oluşmaktadır. Mekke'de nazil olmuş ve Cin suresinden sonra indirilmiştir. 45. ayetin Medine'de indiğine dair rivayet vardır. Kur’anda resmi sırası 36 olup, iniş tarihine göre ise 41. suredir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi olarak kabul görür ve Müslümanlar arasında ayrı bir yer kazanmıştır. Bu surenin faziletiyle ilgili çokça hadis nakledilmiştir. Bunların bazılarında Peygamberimiz (s.a.), Yasin okuyanın çok sevap kazanacağını, sabahleyin bu sureyi okuyana kolaylık verileceğini, mağfiret olunacağını, gece okuyanın bağışlanmış olarak sabahlayacağını bildirmiştir. Başka bir hadislerinde de ise şöyle buyurmuşlardır. Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Ölmüşlerinize Yasin okuyunuz. Sadece Allah'ı ve ahiret yurdunu isteyerek okuyan o kimseye Allah mağfiret eder. Bilginlerden bazıları da, bu tür hadislerin ışığında, zor olan herhangi bir iş için Yasin okunursa, Allah'ın o işi kolaylaştıracağını, ölünün başında okunursa, üzerine rahmet ve mağfiret ineceğini, ölmekte olan kimsenin ruhunun alınmasını kolaylaştıracağını söylemişlerdir. Surenin değeri hakkındaki bu hadisler nedeniyle Yasin, hastalara, canını teslim edecek halde bulunanlara okunmaktadır. Yalnız şunu çok iyi bilmeliyiz ki, Kur'an veya herhangi bir suresinin fazileti ile ilgili açıklamaları kıyaslarken, bu konudaki temel unsurun göz önünde tutulması lazımdır. Bu unsur şudur, Kur'an okumaktaki asıl amaç, bir takım manevi tasarruflarda bulunmayı ya da maddi sonuçlar beklemeyi ummak değil, onu anlayarak gereğini yapmaktır.

Surenin Temel Konuları; Bu surede, Peygamber efendimizin gerçek bir peygamber olduğu ve Kur'an'ın Yüce Allah tarafından indirildiği bildirilmekte, bu gerçekleri kabul etmeyen inkara kalkanlar şiddetle kınanmaktadır. Peygamberimizi ve müminleri teselli etmek ve bir ibret olmak üzere, imana çağrı yani bir davet öyküsü de anlatılmaktadır. Ayrıca, Yüce Allah'ın kudretine işaret etmek ve bunu delillendirmek amacıyla, yerdeki, göklerdeki varlıklara ve olaylara dikkat çekilmekte, Cenab-ı Hakk'ın tek ilah ve kainatın hükümranı olduğu, öldükten sonra dirilmenin kaçınılmaz gerçek olduğu belirtilmektedir.

Bismi’llahi’r-Rahmani’r-Rahim-

Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

36/1; Yasiyn

36/2; velkur'anilhakiym

36/3; inneke leminelmürseliyne

36/4; ala siratin müstekiym

36/5; tenziylel aziyzirrahiym

36/6; litünzire kavmen ma ünzire abaühüm fehüm ğafilün

36/7; lekad hakkalkavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun

36/8; inna cealna fiy a'nakihim ağlalen fehiye ilel'ezkani fehüm mukmehun

36/9; ve cealna min beyni eydiyhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm la yübsirun

36/10; ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

36/11; innema tünzirü menittebe azzikre ve haşiyer rahmane bilğayb febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin keriym

36/12; inna nahnü nuhyilmevta ve nektübü ma gaddemu ve asarehüm ve külle şey'in ahsaynahü fiy imamin mübiyn

36/13; vadrib lehüm meselen ashabel karyeh izca ehel mürselun

36/14; iz erselna ileyhimüsneyni fekezzebuhüma feazzezna bisalisin fegalü inna ileyküm mürselun

36/15; galu ma entüm illa beşerün mislüna ve ma enzelerrahmanü min sey'in in entüm illa tekzibun

36/16; galu rabbüna yalemü inna ileyküm lemürselun

36/17; ve ma aleyna illelbelağul mübiyn

36/18; kaalü inna tetayyerna biküm lein lem tentehu lenercümenneküm ve leyemessenneküm minna azabün eliym

36/19; kaalu dairüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifun

36/20; ve cae min aksalmediyneti recülün yes'a, gale ya gavmit tebiul mürseliyne

36/21; ittebiu men la yes’elüküm ecren vehüm mühtedun

36/22; ve maliye la a'büdülleziy fetareni ve ileyhi türceun

36/23; eettehizü min dunihi aliheten in yüridnir rahmanü bidurrin la tuğni anniy şefaatühüm şey'en ve la yünkizune

36/24; inniy izen lefiy dalalin mübiyn

36/25 inniy amentü birabbiküm fesmeun

36/26; giyledhulil cenneh, gale ya leyte gavmiy yalemune

36/27; bima gğafere liy rabbiy ve cealeniy minel mükremiyn

36/28; ve ma enzelna ala gavmihi min badihi min cündin minessemai ve ma künna münziliyne

36/29; in kanet illa sayhaten vahideten feiza hüm hamidun

36/30; ya hasreten alel ibad ma ye'tiyhim min resulin illa kanu bihi yestehziun

36/31; elem yerev kem ehlekna kablehüm minelguruni ennehüm ileyhim la yerciun

36/32; ve in küllün lemma cemiun ledeyna muhdarun

36/33; ve ayetün lehümül ardulmeyteh ahyeynaha ve ahrecna minha habben feminhü ye'külun

36/34; ve cealna fiyha cennatin min nehiylin ve a'nabin ve feccerna fiyha mineluyuni

36/35; liye'külu min semerihi ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürune

36/36; sübhanelleziy halekal ezvace külleha mimma tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimma la yalemun

36/37; ve ayetün lehümülleyl neslehu minhünnehare feizahüm muzlimune

36/38; veşşemsü tecriy limüstekarrin leha zalike takdiyrül aziyzil aliym

36/39; velkamere kaddernahü menazile hatta a'dekel urcunil kadiym

36/40; leşşemsü yenbeğiy leha en tüdrikel kamere ve lelleylü sabikun nehar ve küllün fiy felekin yesbehun

36/41; ve ayetün lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fiyl fülkil meşhuni

36/42; ve halakna lehüm min mislihi ma yerkebun

36/43; ve in neşe' nugrikhüm fela sariyha lehüm ve la hüm yünkazune

36/44; illa rahmeten minna ve metaan ila hiyn

36/45; ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiyküm ve ma halfeküm lealleküm türhamune

36/46; ve ma te'tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridiyn

36/47; ve iza kiyle lehüm enfiku mimma rezekakümullahü, kalelleziyne keferu, lilleziyne amenü enutimü men lev yesaullahü at'ameh, in entüm illa fiy dalalin mübiyn.

36/48; ve yegülüne meta hazalva'dü in küntüm sadikiyn

36/49; ma yenzurune illa sayhaten vahideten te’huzühüm ve hüm yehissimun

36/50; fela yestetiyune tavsiyeten ve la ila ehlihim yerciun

36/51; ve nüfiha fiyssuri feizahüm minel'ecdasi ila rabbihim yensilun

36/52; galu ya veylena men beasena min merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekalmürselun

36/53; in kanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiyun ledeyna muhdarun

36/54; felyevme la tuzlemü nefsün şey'en ve la tüczevne illa ma küntüm ta'melu

36/55; inne ashabel cennetil yevme fiy şügulin fakihun

36/56; hüm ve ezvacühüm fiy zilalin alel'eraiki müttekiun

36/57; lehüm fiyha fakihetün ve lehüm ma yeddeun

36/58; selamün kavlen min Rabbin rahiym 59 vemtazul yevme eyyühel mücrimun

36/59; Vemtazül yevme eyyühel mücrimun

36/60; elem ahad ileyküm ya beniy ademe en la ta'büdüs şeytan innehu leküm adüvvün mübiynün

36/61; ve enibüduniy, haza siratun müstekiym

36/62; ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kilun

36/63; hazihi cehennemülletiy küntüm tuadun

36/64; islevhel yevme bima küntüm tekfürün

36/65; elyevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibün

36/66; velev neşau letamesna ala ayünihim festebekussirata feenna yübsirun

36/67; velev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyen ve la yerciun

36/68; ve men nüammirhü nünekkishü fiylhalk, efela ya'kilun

36/69; ve ma allemnahüş şi're ve ma yenbeğiy leh, in hüve illa zikrün ve kur'anün mübiyn

36/70; liyünzire men kane hayyen ve yehik kalkavlü alelkafiriyne

36/71; evelem yerev enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna enamen fehüm leha malikun

36/72; ve zellelnaha lehüm feminha rekubühüm ve minha ye'külun

36/73; ve lehüm fiyha men'afiu ve meşarib efela yeşkürune

36/74; vettehazu min dunillahi aliheten leallehüm yünsarun

36/75; la yestetiyune nasrehüm ve hüm lehüm cündün muhdarun

36/76; felayahzünke kavlühüm, inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yulinun

36/77; evelem yerel'insanü enna halaknahü min nutfetin feiza hüve hasiymün mübiyn

36/78; ve darebe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyiylizame ve hiye remiym

36/79; kul yuhyiyhelleziy enşeeehaa evvele merreh ve hüve bikülli halkin aliymün

36/80; elleziy ceale leküm mineş şeceril'ahdari naren feiza entüm minhü tukidün

36/81; eveleyselleziy halekassemavati vel'arda, bikadirin ala en yahlüka mislehüm, bela ve hüvelhallakul aliym

36/82; innemaaa emrühüu izaaa erade şey’en, en yekule lehu kün, feyekun

36/83; fesübhanelleziy biyedihi melekütü külli sey'in ve ileyhi türceün.

Son Güncelleme : 28.11.2018 08:56:21
Yasin Oku ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yasin Oku Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yasin Oku"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları ...
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019