Arapça Yasin

Arapça Yasin

Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde üç ana konu anlatılmaktadır. Bunlar âlemlerin Rabbi olan Allah'u Teâlâ'nın birliğini gösteren deliller, yöre halkının kıssaları, ölümden sonra dirilmek ve haşre imandır. Yasin Suresi, Rasulullah Hazreti Muhammed (S.A.V.)'in nebiliği'nin gerçekliğine ve vahiylerin doğruluğuna, Kur'an-ı Kerim üzerine yeminle başlar. Efendimiz Aleyhisselamı yalanlayan ve sapkınlığa devam eden ve bundan dolayı Allah (C.C.)'ın azap ve intikamını hak eden Kureyş kafirlerinden söz ederek devam eder. Yasin Suresi'nde kainatta Allahü Teala'nın gücünü ve varlığını, birliğini anlatan delillerden söz edilir. Yasin suresi, "ölümden sonra dirilmenin ve hesabın" konularını ele alarak, bunların kesinlikle olacağına dair deliller anlatarak biter. Malik Bin Yesâr (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah Aleyhisselam; "Kuranın kalbi Yasini Şerif'tir. Kim Yasin Suresini Allah rızasını talep ederek ve ahiret sevabı için okursa, Allah (C.C.) onun günahlarını mağfiret eder. Yasin suresini ölülerinizin üzerine okuyunuz" buyurmuştur. Hz Ali (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (S.A.V.); "Ya Ali! Yasin suresini oku, Zira Yasin Suresi'nde 10 bereket vardır. 1- Yitiği olan okursa yitiğine kavuşur, 2-Mahkum olan olursa hapisten kurtulur, 3- Çıplak olan okursa giydirilir,4- O'nu okuyan aç doyar, 5- Bekar olan okursa evlendirilir, 6- Yolcu olan okursa yolculuğunda yardım görür, 7- Susuz kişi okursa suya kanar, 8- Hasta olan okursa afiyet bulup iyileşir, 9- Korku içinde olan okursa korktuğundan emin olur, 10- Ölümcül hastanın yanında okunursa acı ve ızdırabı hafifler" buyurmuştur.

Görüldüğü gibi Yasin Suresini okumak oldukça faydalı ve faziletlidir. Fakat, Yasin sureside dahil Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerini Arapça olarak okumak gerekir. Türkçe olan okuyuş, asla asıl olan okuyuşu karşılayamaz. Bir Müslümanın Kur'an dilini öğrenip, sureleri bu şekilde okuması ve namaz kılarken namazın geçersiz olmaması açısından Arapçasından ezberlemesi gerekir. Arapça yeryüzündeki en zengin dil olup, Türkçe Arapçayı asla karşılayamaz. Arapçada biri normal, biri ince peltek ve bir diğeri de kalın peltek olmak üzere üç tane "S" harfi vardır. Türkçe'deki bir tane "s" sesi bunların sadece birini karşılayabilir. Aynı durum "h" harfi için de geçerlidir. Eğer bu sesler tam çıkarılmazsa anlam bozulabilir. Kur'an dilini bir an önce öğrenip sureleri Arapçasından okumak gerekir. Yasin suresinin Türkçe okunuşuna geçmeden önce, okuyuştaki birkaç şeye değinmek faydalı olacaktır. Koyu ve kalın yazılan harfler kesinlikle kalın okunur. Küçük yazılan harfler peltek ve ince okunur. ' işareti olan harfiler gırtlaktan çıkarılır. ( ) bu şekilde parantez içine alınan harfler 4 kere elif diyecek kadar uzatılır. Koyu renkte ve büyük H harfi kalın ve hırıltılı bir şekilde boğazdan çıkarılır. Cümle ortasında, kelime arasındaki nokta (.) olan yerler ıkınma tarzında bir sestir. Lütfen sesli dinlenecek bir okuyuşta buralara dikkat edin. Bununla birlikte, Türkçe okumak isteyenler için en iyi yöntem, Arapça okunuşunu dinleyerek ve aynı anda okumaktır. Bu sayede gırtlaktan, boğazdan çıkan ve peltek olan sesler daha kolay çıkarılabilir. Aksi halde Türkçesinden okurken anlam bozulabilir ve bu da sevabını alamayıp aksine, günaha girmeye neden olur.

Yasin Suresi Okunuşu;
 • 1- Yas(i)n.
 • 2- Vel gur'ânil hakim.
 • 3- İnneke leminel mûrselin.
 • 4- A'sıratıym mûstegıym..
 • 5- Tenzilel a'zizirrahiym.
 • 6- Lintûnzi ragavmem (mâ) ûnzira â(bâ)ûhûm fehûm ğafilûn.
 • 7- Legad haggalgavlû a'(lâ) ekserihim fehûm lâ yû.mimûn.
 • 8- İnnâ cea'lnâ (fi) a'nâhim eğlâlen fehiye ilelezgani fehüm mûgmehun.
 • 9- Vecea'lnâ mimbeynieydihim seddevvemin Halfihim sedden feeğşeynâhûm fehûm lâ yûbsırun.
 • 10- Vese(vâ)ûn a'leyhim eenzertehûm emlemtûnzirhûm la yû.minûn.
 • 11- İnnemâ tûnziru menittebea'zzikra veHaşiyerrahmane bilğayb. Febeşşirhu bimeğfirativ veecrinkerim.
 • 12- İnnâ nahnû nûhyilmevtâ venektûbû magaddemû ve âsarahûm. Vekûlleşeyin ehsaynâhû (fi) imâmimmûbin.
 • 13- Vâdrib lehüm meselen eshabelgaryeh. İz(câ) ehel mûrselün.
 • 14- İzersel(nâ) ileyhimüsneyni fekezzebû hûmâ fea'zzeznâ bisâlisinfega(lû) in(nâ) ileykûm mûrselûn.
 • 15- Galu (mâ) entûm illâ beşerummislûna ve(mâ) enzelerrahmânû minşey in in entûm illâ tekzibûn.
 • 16- Garabbûna ya'lemû in(nâ) ileykûm le mûrselûn
 • 17- Vemâ a'ley(nâ) illelbelâğûlmûbin.
 • 18- Ga(lû) innâ tetayyernâ bikûm. Leillem tentehû lenercû mennekûm veleyemessennekûm minnâ a'zâbûnelim.
 • 19- Galû (ta) irukûm mea'kûm. Ein zûkkirtûm. Belentûm gavmûmmûsrifûn.
 • 20- Ve(câ)eminegsal medinetiracûlûyyesa' gale yâ gavmittebiu'l mûrselin.
 • 21- İttebiu' mellâ yes elikûm ecravvehûm mûhtedûn.
 • 22- Vemâliye (lâ) e'bûdûllezi fetarani veileyhi tûrceûn.
 • 23- Eettezû mindûni(hi) âliheten iyyûridnirrahmânû bidurril lâtûğni a'nni şefâa'tûhûm şeyevvelâ yûnzûn.
 • 24- İn(ni) izellefi dalâlim mûbin.
 • 25- İn(ni) âmentû birabbikûm fesmeu'n.
 • 26- yled Hulil cenneh. Gale yâleyte gavmi ya'lemûn.
 • 27- Bimâ ğaferali rabbi vecea'leni minelmûkramin.
 • 28- Ve(mâ) enzelnâ a'gavmihi mimbe'dihi mincûndim minesse(mâ)ivemâ kûnnâ mûnzilin.
 • 29- İnkânet illâ sayhaten vâdeten feizahûm Hamidûn.
 • 30- Yâ hasraten a'lelı'bâd. Mâ ye.tihim mirrasûlin illâ kânû bihi yestehziûn.
 • 31- Elem yerav kem ehleknâ gablehûmminelguruni ennehûm ileyhim la yerciu'n.
 • 32- Vein kûllûn lemmâ cemiu'lledeynâ mûhdarun.
 • 33- Ve âyetûl lehûmûl erdul meyteh. Ehyeynâ hâ veeHracnâ minhâ haben feminhû ye.kûlûn.
 • 34- Vecea'lnâ fihâ cennâtim minneliv vee'nâbiv vefeccernâ fihâ minel u'yûn.
 • 35- Liye.kûlû minsemerihi vemâ a'milethü eydîhim. Efelâ yekûrun.
 • 36- Sûbhanellezi halegal ezvâce kûllehâ mimmâ tûmbitûl erdu vemin enfüsihim vemimmâ lâ ye'lemûn.
 • 37- Veâyetûl lehûmûl leyl. NesleHu minhûnnehâra feizahûm mûzlimûn.
 • 38- Veşşemsû tecri limûstegarrillehâ. zalike tegdirul a'zizila'lim.
 • 39- Velgamera gaddernâhû menâzile hattâ a'dekel u'rcûnil gadim.
 • 40- Leşşemsû yembeğıy le(hâ) entûdrikel gamera velelleylü sâbigunnehâr. Vekûllûn fî felekiy yesbehun.
 • 41- Veâyetüllehûm ennâ hamelnâ zürriyyetehûm filfûlkilmeşhun.
 • 42- Ve Halegnâ lehûm mimmislihî mâ yerkebûn.
 • 43- Veinneşe.nuğrighüm felâ saHalehüm velâhüm yûngazûn.
 • 44- İllâ rahmetem minnâ ve metâa'n ilayn.
 • 45- Veizâle lehûmûttegu mabeyne eydîkûm vemâHalfekûm lea'llekûm tûrhamûn.
 • 46- Vemâ te.tîhim min âyetim min âyâti rabbihim illâ kânû a'nhâ mu'riyn.
 • 47- Veizâ yle lehûm mimmâ razegakûmûllhû galellezîne keferu lillezîne âme(nû) enûtı'mû mellevye(şâ)ûllâhû in entüm illâ fî dalalimmûbin.
 • 48- Veyegulûne metâ hâzel ve'dü inkûntüm sadiyn.
 • 49- Mâ yenzurune illâ sayhatev vâdeten te.huzühüm vehûm yehıssımûn.
 • 50- Felâ yesteyû'ne tevyetev ve(lâ) i(ilâ) ehlihim yerciu'n.
 • 51- Venüfihafissûri feizâ hûm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn.
 • 52- Galû yâ veylenâ membea'senâ mimmergadinâ. Hâzâmâ vea'derrahmânü vesadegalmûrselûn.
 • 53- İnkânet illâ sayhatev vâdeten feizâhüm cemîu'lledeynâ muhdarun.
 • 54- Felyevmelâ tûzlemü nefsûn şey ev velâ tüczevne iilâ mâ küntüm te'lemûn.
 • 55- İnne eshabel cennetil yevme fî şûğulin fâkîhûn.
 • 56- Hûm ve ezvâcühüm fî lâlin a'lel e(ra)iki müttekiûn.
 • 57- Lehüm fî hâ fâkihetûv velehüm mâyeddeu'n.
 • 58- Selâmûn gavlem mirrabbirrahıym.
 • 59- Vemtâ zulyelme eyyühel mücrimûn.
 • 60- Elem e'hed ileküm yâ be(ni) âdeme ellâ te'büdüşşeytan. İnnehû leküm a'düvvüm mûbin.
 • 61- Ve enı'büdünî. Hâzâ sıratum müsteym.
 • 62- Velegad edalle minkûm cibillen kesîra. Efelem tekûnû te'gılûn.
 • 63- Hâzihî cehennemûlletî kûntûm tûa'dûn.
 • 64- İslevhelyevme bimâ kûntûm tekfürun.
 • 65- Elyevme neHtimû a'(lâ) efvâhihim vetükellimû(nâ) eydîhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânûı yeksibûn.
 • 66- Velev ne(şâ) ületamesnâ a'(lâ) e'yünihim festebegussırata feennâ yûbsırun.
 • 67- Velev ne(şâ) ülemeseHnâ hüm a'(lâ) mekânetihim femesteta û' müdıyyev velâ yerciu'n.
 • 68- Vemen nûa'mmirhû nünekkishû filHalg. Efelâ ye'gılün.
 • 69- Vemâ a'llemnâhüşşı'ra vemâ yembeğıyleh. İnhüve illâ zikruv vegurânimmûbin.
 • 70- Liyünzira men kâne hayyev veyehıggal gavlû a'lel kâfirin.
 • 71- Evelem yerav ennâ Halegnâ lehüm mimmâ a'milet eydî(nâ) en a'men fehüm lehâ malîkûın.
 • 72- Vezellelnâhâ lehûm feminhâ rakûbûhûm veminhâ ye.kûlûn.
 • 73- Velehüm fîhâ menâfiu' ve meşârib. Efelâ yeşkûrun.
 • 74- VetteHazû min dûnillâhi âlihetel lea'llehûm yûnsarun.
 • 75- Lâ yesteyu'ne nesrahüm vehûm lehûm cûndûm muhdarun.
 • 76- Felâ yehzünke gavlühûm. İnnâ ne'lemû mâ yüsirrûne vemâ yu'linûn.
 • 77- Evelem yeral insânû ennâ Halegnâhü minnûtfetin feizâ hüve Hasıymüm mûbîn.
 • 78- Vedarabelenâ meselev venesiye Halgah. Gale meyyûhyil ı'zame vehiye ramim.
 • 79- Gulyühyî helle(zî) enşe e(hâ) evvelemerrah. Vehûve bikûlli Haln a'lîm.
 • 80- Ellezî cea'le lekûm mineşşeceril eHdari nâran fei(zâ) entûm minhü tûdûn.
 • 81- Eveleysellezî Halegassemâvâti vel erda bidirin a'lâ ey yeHga mislehûm. Belâ vehüvel Hallâgul a'lîm.
 • 82- İnne(mâ) emru(hû) i(zâ) erade şey en ey yele lehû kûn fe yekûn.
 • 83- Fesûbhanellezî biyedîhî melekûtü külli şey ivveileyhi tûrceu'n.
Sadegallâhûla'zı'ym.
Son Güncelleme : 26.11.2018 01:42:39
Arapça Yasin ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Arapça Yasin Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Arapça Yasin"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları ...
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu, Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup musaf'ta 36. sıradadır ve toplam 83 ayettir. Sure genel olarak üç ana konudan bahseder....
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019