Yasin Suresi Tecvitli

Yasin Suresi Tecvitli

Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime göre yazılır. Mesela N-B M-B, N-R R-R, N-M M-M şekline dönüşmesi gibi.

Yasin suresi tecvitli :

 • 1. Yâsîn.
 • 2. Vel Kur'ânil hakîm
 • 3. İnneke leminel muselîn.
 • 4. Alâ sîratim-müstagîm.
 • 5. Tenzîlel azîzir-rahîm.
 • 6. Litunzira gavmem-mâ unzira âbâuhum fehum ğâfilun
 • 7. Legat haggal gavlü alâ ekserihim fehum lâ yu'minûn.
 • 8. İnnâ cealnâ fî ağnâgihim ağlâlen fehiye ilel ezgâni fehum mugmehûn.
 • 9. Vecealnâ mim-beyni eydîhim seddev-vemin [k]halfihim sedden feağşeynâhum fehüm lâ yubsirûn.
 • 10. Vesevâun aleyhim eenzertehum emlem tünzirhum lâ yu'minûn.
 • 11. İnnemâ tunziru menittebeaz-zikra ve [k]haşiyer-rahmâne bil ğayb. Febeşşirhu bimağfirativ-veecrin kerîm.
 • 12. İnnâ nahnü nuhyil mevtâ venektubu mâ gaddemû ve âsârahum. Ve külle şey'i ehsaynâhu fî imâmim-mubîn.
 • 13. Vadriblehüm meselen wshâbel garyeh. İz câehel murselûn.
 • 14. İz erselnâ ileyhimusneyni fekezzebûhumâ feazzeznâ bisâlisin fegâllû innâ ileyküm murselûn.
 • 15. Gâlû mâ entum illâ beşerum-mislûnâ. Vennâ enzelerrahmânu min şey'. İn entum illâ tekzibûn.
 • 16. Gâlû Rabbûne yağlemu innâ ileykum lemurselûn.
 • 17. Vemâ aleynâ illel belâğul mubîn.
 • 18. Gâlû innâ tetayyernâ bikum. Leil-lem tentehû lenercumennekum veleyemessenekum minnâ azâbun elîm.
 • 19. Gâlû tâirukum meaküm. Ein zukkirtum. Bel entüm gavmum-musrifûn.
 • 20. Vecâ emin egsal medîneti raculuy-yes'â gâle yâ gavmittebiul murselîn.
 • 21. İttebiû mel-le yes'elukum ecrav-vehum muhtedûn.
 • 22. Vemâ liye lâ ağbudullezî fetaranî veileyhi turceûn.
 • 23. Eette[k]hizu min dûnihî âliheten iy-yuridnirrahmânu bidurril-lâ tuğni annî şiefâatuhum şey'ev-velâ yungizûn.
 • 24. İnnî izel-lefî dalâlim-mubîn.
 • 25. İnnî âmentu birabbikum fesmeûn.
 • 26. Gîled[k]hulil cenneh. Gâle yâ leyte gavmî yağlemûn.
 • 27. Bimâ ğaferalî rabbî vecealenî minel mukremîn.
 • 28. Vemâ enzelnâ alâ gavmihî mim- bağdihî min cundim-mines-semâi vemâ künnâ munzilîn.
 • 29. İn kânet illâ sayhatev-vâhideten feizâhum [k]hâmidûn.
 • 30. Yâ hasraten alel ibâd.Mâ ye'tîkum mir-rasûlin illâ kânû bihî yestehziûn.
 • 31. Elem yerav kem ehleknâ gablehum minel gurûni ennehum ileyhim lâ yerciûn.
 • 32. Ve'in küllül-lemmâ cemîul-ledeynâ muhdarûn.
 • 33. Ve âyetül-lehümül erdul meyteh. Ehyaynâhâ ve ek[h]racnâ minhâ habben feminhu ye'kulûn.
 • 34. Vecealnâ fîhâ cennâtim-min na[k]hîliv-ve ağnâbiv-ve feccernâ fîhâ minel uyûn.
 • 35. Liye'kulû min semerihî vemâ amilethu eydîhim. Efelâ yeşkurûn.
 • 36. Subhânellezî [k]halegal ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül erdu ve min enfusihim ve mimmâ lâ yağlemûn.
 • 37. Ve âyâtül-lehumul-leyl. Nesla[k]hu minhun-nehâra feizâhüm muzlimûn.
 • 38. Veşşemsu tecrî limustegarril-lehâ. Zâlike tagdîrul azîzil alîm.
 • 39. Vel gamera gaddernâhu menâ zile hattâ âde kel urcûnil gadîm.
 • 40. Leşşemsu yembeğî lehâ en tudrikel gamera velelleylu sâbigun-nehâr. Ve küllün fî felekiy-yesbahûn.
 • 41. Veâyetül-lehüm ennâ hamelnâ hamelnâ zürriyyetehum fil fulkil meşhûn.
 • 42. Ve [k]halagnâ lehum mim-mislihî mâ yerkebûn.
 • 43. Vein neşe' nuğrighum felâ sarî[k]ha lehum velâhum yungazûn.
 • 44. İllâ rahmetem-minnâ ve metâan ilâhîn.
 • 45. Ve izâ gîlelehümüt-tegû mâ beyne eydîküm vemâ [k]halfeküm leallekum turhamûn.
 • 46. Vemâ tê'tîhim-min âyetim-min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ muğridîn.
 • 47. Ve izâ gîlelehum enfigû mimnâ razegakumullâhu gâlellezîne keferû lillezîne âmenû enut imu-lev yeşâullâhu et ameh. İn entüm illâ fî dalâlim-mubîn.
 • 48. Ve yegûlûne metâ hâzel vağdu'in küntüm sâdigîn.
 • 49. Mâ yenzurûne illâ sayhatev-vâhideten te'[k]huzûhum vehum ye[k]hissimûn.
 • 50. Felâ yestetîûne tavsiyetev-ve lâ illâ ehlihim yerciûn.
 • 51. Venufi[k]ha fissûri feizâ hüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn.
 • 52. Gâlû yâ veylenâ mem-beasenâ mim-mergadînâ. Hâzâ mâ veader-rahmânuve sadegal murselîn.
 • 53. İn kânet illâ sayhatev-vâhideten feizâ hum cemîul-ledeynâ muhdarûn.
 • 54. Felyevme lâ tuzlemu nefsun şey en velâ tuczevne illâ mâ küntüm tağmelûn.
 • 55. İnne eshâbel cennetil yevme fî şuğulin fâkihûn.
 • 56. Vehum ezvâcuhum fî zilâlin alâl erâiki muttekiûn.
 • 57. Lehum fîhâ fâkifetuv-velehum mâ yeddeûn.
 • 58. Selâmun gavlem-mir-rabbir-rahîm.
 • 59. Vemtâzûl yevme eyyühel mucrimûn.
 • 60. Elem ağhed ileykum yâ benî âdeme el-lâ tağbuduş-şeytân. İnnehû leküm aduvvum-mubîn.
 • 61. Ve eniğbudûnî. Hâzâ sırâtum-mustagîm.
 • 62. Velegad edalle minküm cibillen kesîrâ. Efelem tekûnu tağgilûn.
 • 63. Hâzihî cehennemulletî küntüm tûadûn.
 • 64. İslev hel yevme bimâ küntüm tekfurûn.
 • 65. Elyevme na[k]hyimu alâ efvâhihim ve tukellimunâ eydîhim ve teşhedû erculuhum bimâ kânû yeksibûn.
 • 66. Velev neşâu letamesnâ alâ ağyunihim festebegus-sırâta feennâ yubsirûn.
 • 67. Velev neşâu lemasehnâhum alâ mekânetihim femestetâû mudiyyev-velâ yerciûn.
 • 68. Vemen nuammirhu nunejjishu fil [k]halg. Efelâ yağgilûn.
 • 69. Vemâ allemnâhuş-şiğra vemâ yembeğ'ı leh. İn hüve illâ zikruv-ve gur'ânum-mubîn.
 • 70. Liyunzira men kâne hayyev-veyehiggal gavlu alel kâfirîn.
 • 71. Evelem yerav ennâ [k]halagnâ lehum mimmâ amilet eydînâ en âmen fehum lehâ mâlikûn.
 • 72. Ve zellelnâhâ lehum feminhâ rakûbuhum ve minhâ ye'kulûn.
 • 73. Velehum fîhâ menâfiu ve meşârib. Efelâ yeşkurûn.
 • 74. Vette[k]hazû min dûnillâhi âlihetel-leallehum yunsarûn.
 • 75. Lâ yestetîûne nasrahum vehum lehum cundum-muhradûn.
 • 76. Felâ yehzunke gavluhum. İnnâ nağlemu mâ yusirrûne vemâ yuğlinûn.
 • 77. Evelem yeral insânu ennâ [k]halagnâhu min nutfetin feizâ hüve [k]hasîmum-mubîn.
 • 78. Ve darabe lenâ meselev-venesiye [k]halgah. Gâle mey-yuhyil izâme vehiye ramîm.
 • 79. Gul yuhyîhellezî enşeehâ evvele merrah. Ve hüve bikülli [k]halgin alîm.
 • 80. Ellezî ceale lekum mineş-şeceril e[k]hdari nâran feizâ entüm minhu tûgidûn.
 • 81. Eveleysellezî [k]halagas-semâvâti vel arda bigâdirin alâ en-ye[k]hluga mislehum. Bele ve hüvel [k]hallâhul alîm.
 • 82. İnnemâ emruhû izâ erâde şey en ey-yegûle lehû kün feyekûn.
 • 83. Fesubhânellezî biyedihî melekûtu külli şey'iv-ve ileyhi turceûn.

Son Güncelleme : 23.04.2021 09:04:16
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
 • Uzm. kader aslan - 23.04.2021 09:04:16
Yasin Suresi Tecvitli ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yasin Suresi Tecvitli Yorumları

şifre Kırmızı sayı

6 Yorum Yapılmış "Yasin Suresi Tecvitli"
Tamam isime yaradida yasin suresinin 6 .sayfasindaki tecvid kurallarini gösterirseniz cok mutlu olacamda
Enes . 24.01.2019 21:25:48
CEVAP YAZ
Gayet güzel tüm ezberlerimi burdan yapoiyoru
Anonim . 16.04.2018
CEVAP YAZ
3. ayette muselin değil murseliin olacak.
İsim . 16.09.2017
CEVAP YAZ

Arada . 16.09.2017
CEVAP YAZ
-41de 2 tane hamelna yazılmış.Yanlış değil mi ?
İsimsiz . 13.09.2017
CEVAP YAZ
Benim hocam yazarken mesela bu sitedeki kelimelerde -a varsa o -e yazardı.
Arda . 10.09.2017
CEVAP YAZ
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. B...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi  Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir.  Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların d...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları mim ve nun’durLügatçilerden Halil ve Sibeveyh’e göre bu sûre, Yâ ve Sîn harfleri ile başladığı için ...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu, Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup musaf'ta 36. sıradadır ve toplam 83 ayettir. Sure genel olarak üç ana konudan bahseder....
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021