Yasin Türkçe

Yasin Türkçe

Bismi'llâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm

(1) Yâsin
(2) velkur'ânilhakiym
(3) inneke leminelmürselîyn
(4) alâ sırâtın müstekîm
(5) tenziylel'azîzirrahîm
(6) litünzire kavmen mâ ünzira âbâühüm fehüm ğafilûn
(7) lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn
(8) innâ cealnâ fÎ ağnâkıhim ağlâlen fehiye ilel-ezkâni fehüm mukmehûn
(9) ve cealnâ min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsırûn
(10) ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yu'minûn
(11) innemâ tenziru menittebeazzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin kerîm
(12) innâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey'in ahsaynâhü fiy imâmin mübiyn
(13) Vadrib lehüm meselen ashâbelkaryeh iz câehelmürselûn
(14) iz erselnâ ileyhimüsneyni fekezzebûhümâ feazzeznâ bisâlisin fekâlü innâ ileyküm mürselûn
(15) kâlûmâ entüm illâ beşerun mislünâ vema enzelerrahmanu min şey'in in entüm illâ tekzibûn
(16) kâlû rabbünâ ya'lemü innâ ileyküm lemürselûn
(17) ve mâ aleynâ illelbelâğulmübiyn
(18) kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû lenarcümenneküm ve leyemessenneküm minnâ azâbün eliym
(19) kâlû tâirüküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmün müsrifûn
(20) ve câe min aksalmedîneti recülün yes'â kâle yâ kavmittebiul mürseliyn
(21) ittebiû men lâ yes'elüküm ecran ve hüm mühtedûn
(22) ve mâliyelâ a'büdülleziy fetaranî ve ileyhi türceûn
(23) eettehızü min dûnihî âliheten in yüridnirrahmânü bidurrin lâ tuğni annî şefâatühüm şey'en ve lâ yünkızûn
(24) inniy izen lefiy dalâlin mübîyn
(25) innîy âmentü birabbiküm fesmeûn
(26) kıyled hulilcenneh kâle yâ leyte kavmiy yâ'lemûn
(27) bimâ ğafera liy rabbî ve cealenîy minelmükramiyn
(28) Ve mâ enzelnâ alâ kavmihî min ba'dihî min cündin minessemâi ve mâ künnâ münzilîn
(29) in kânet illâ sayhaten vâhıdeten feizâ hüm hâmidûn
(30) yâ hasreten alel'ıbâdi mâ ye'tiyhim min resûlin illâ kânû bihîy yestehziûn
(31) elem yerav kem ehleknâ kablehüm minelkurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn
(32) ve in küllün lemmâ cemîy'un ledeynâ muhdarûn
(33) ve âyetül lehümül ardulmeyteh ahyeynâhâ ve ehracnâ minhâ habben feminhü ye'külûn
(34) ve cealnâ fiyhâ cennâtin min nehıylin ve a'nâbin ve feccernâ fiyhâ minel'uyûn
(35) liye'külû min semerihiy ve mâ amilethü eydiyhim efalâ yeşkürûn
(36) sübhânelleziy halekal'ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül'ardu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya'lemûn
(37) ve âyetün lehümülleylü neslehu minhünnehâra feizâhüm muzlimûn
(38) veşşemsü tecriy limüstekarrin lehâ zâlike takdîrül'azîzil'aliym
(39) velkamera kaddernâhü menâzile hattâ âdekel'urcûnilkadîym
(40) leşşemsü yenbeğıy lehâ en tüdrikelkamera ve lelleylü sâbikunnehâra ve küllün fîy felekin yesbehûn
(41) ve âyetün lehüm ennâ hamelnâ zürriyyetehüm filfülkil meşhûn
(42) ve halaknâ lehüm min mislihî mâ yerkebûn
(43) ve in neşe'nuğrıkhüm felâ sariyha lehüm ve lâ hüm yenkazûn
(44) illâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîyn
(45) ve izâ kîyle lehümüttekû mâ beyne eydiyküm ve mâ halfeküm lealleküm türhamûn
(46) ve mâ te'tîyhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu'rıdıyn
(47) ve izâ kîyle lehüm enfikû mimmâ rezakakümüllâhü kâlelleziyne keferû lillezîne âmenû enut'ımü men lev yeşâullâhü at'ameh in entüm illâ fiy dalâlin mübiyn
(48) ve yekûlüne metâ hâzelva'dü in küntüm sâdikıyn
(49) mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhıdeten te'huzühüm ve hüm yehıssımûn
(50) felâ yestetıy'ûne tavsıyeten ve lâ ilâ ehlihim yerciûn
(51) ve nüfiha fissûri feizâhüm minel'ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn
(52) kâlû yâ veylenâ men beasenâ minmerkadinâ hâzâ mâ ve aderrahmânü ve sadekalmürselûn
(53) in kânet illâ sayhaten vâhıdeten feizâhüm cemiy'un ledey'nâ muhdarûn
(54) felyevme lâ tuzlemu nefsün şey'en ve lâ tüczevne illâ mâküntüm ta'melûn
(55) inne ashâbelcennetilyevme fiy şuğulin fâkihûn
(56) hüm ve ezvâcühüm fiy zılâlin alel'erâiki müttekiûn
(57) lehüm fiyhâ fâkihetün ve lehüm mâ yeddeûn
(58) selâmün kavlen min rabbin rahîym
(59) vemtâzül yevme eyyühelmücrimûn
(60) elem a'hed ileyküm yâ beniy âdeme en lâ ta'büdüşşeytâne innehû leküm adüvvün mübiyn
(61) ve eni'büdûniy hâza sırâtün müstakîym
(62) ve lekad edalle minküm cibillen kesiyrâ efelem tekûnû ta'kılûn
(63) hâzihî cehennemülletiy küntüm tûadûn
(64) ıslevhelyevme bimâ küntüm tekfürûn
(65) elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn
(66) velev neşâü letamesnâ alâ a'yünihim festebekussırâta feennâ yübsırûn
(67) velev neşaû lemesahnâhüm alâ mekâ netihim femestetâu mûdiyyen ve lâ yarciûn
(68) ve men nüammirhü münekkishü filhalkı efelâ ya'kılûn
(69) ve mâ allemnâhüşşi'ra ve mâ yenbeğıyleh in hüve illâ zikrun ve kur'ânün mübîn
(70) liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlu alelkâfirin
(71) evelem yerav ennâ haleknâ lehüm mimmâ amilet eydiynâ en'âmen fehüm lehâ mâlikûn
(72) ve zellelnâhâ lehüm femin hâ rekûbühüm ve minhâ ye'külün
(73) ve lehüm fiyhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn
(74) vettahazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn
(75) lâyestetıy'ûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn
(76) felâ yahzünke kavlühüm innâ na'lemü mâ yesirrûne ve mâ yû'linûn
(77) evelem yeral'insânü ennâ halaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîymün mübiyn
(78) ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkah kâle men yuhyil'ızâme vehiye ramiym
(79) kul yuhyîhellezî enşeehâ evvele merrah ve hüve bikülli halkın aliym
(80) elleziy ceale leküm mineşecerilahdari nâran feizâ entüm minhü tûkıdûn
(81) eveleyselleziy halekassemâvâti vel'arda bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm belâ ve hüvelhallâkul'aliym
(82) innemâ emrûhû izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün fe yekûn
(83) fesübhânelleziy biyedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi terceûn.
Son Güncelleme : 27.11.2018 14:32:04
Yasin Türkçe ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yasin Türkçe Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yasin Türkçe"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları ...
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019