Yasin Suresi Türkçe

Yasin Suresi Türkçe

Yasin Suresi Türkçe;

Bismillahirrahmanirrahiym

(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziylel aziyzir rahıym. (6)Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun. (7) Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun. (8) İnna cealna fi a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun. (9) Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsirun. (10) Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun. (11) İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhu bi mağfirativ ve ecrin kerim. (12) İnna nahnu nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahseynahu fi imamim mübiyn. (13) Vadrib lehüm meselen eshabel karyeh iz caehel murselun. (14) İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileykum murselun. (15) Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun. (16) Kalu rabbüna ya'lemu inna ileykum le murselun. (17) Ve ma aleyna illel belagul mübiyn. (18) Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercumenneküm ve le yemesenneküm minna azabün eliym. (19) Kalu tairikum meakum ein zikkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun. (20) Ve cae min aksal medineti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul museliyn. (21) İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm muhtedun. (22) ve ma liye la a'büdüllezi fetarani ve ileyhi turceun. (23) E ettehızu min dunihi aliheten iy yuridnir rahmanu bi durril la tuğni anni şefaatühüm şey'ev ve la yünkizun. (24) İnni izen le fi dalalim mübiyn. (25) İnni amentü bi rabbiküm fesmehun. (26) Gıyledhulil cenneh gale ya leyte gavmi ya'lemun. (27) Bima ğaferali rabbi ve cealeni minel mükremiyn. (28) Ve ma enzelna ala gavmihi mim ba'dihi min cündim mines semai ve ma künna münziliyn. (29) İn kanet illa seyhetev vahideten fe iza hüm hamidun. (30) Ya hasreten alel ibad ma ye'tiyhim mir rasulin illa kanu bihi yestehziun. (31) Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yerciun. (32) Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun. (33) Ve ayetül lehümül ardül meyteh ahyeyaha ve ahrecna minha habben feminhu ye'külun. (34) Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun. (35) Li ye'kulu min semerihi ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkurun. (36) Sübhanellezi halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min en füsihim ve mimma la ya'lemun. (37) Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm müslimun. (38) Veşşemsü tecri li müstegarrilleha zalike takdiyrul aziyzil aliym. (39) Vel gamera gaddernahu menazile hatta ade kel uecunil kadiym. (40) Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel gamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fi felekiy yesbehun. (41) Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyetehüm fil fülkil meşhun. (42) Ve halakna lehüm mim mislihi ma yarkebun. (43) Ve in neşe'nuğrikhum fela sariyha lehüm velehüm yünkazun. (44) İlla rahmeten minna ve metaan ilahiyn. (45) Ve iza gıyle lehümtteku ma beyne eydiküm ve ma halfeküm lealleküm turhamun. (46) Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridiyn. (47) Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razakakumullahi kalellezine kaferu lilleziyne amenu enut'imü mellev yeşaullahu et'ameh in entüm illa fi dalalim mübiyn. (48) Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadigıyn. (49) Ma yenzurune illa sayhatev vahideten te'huzühüm vehüm yehissimun. (50) Fela yestetiyune tavsiyetev vela ila ehlihim yerciun. (51) Ve nüfiha fissuri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun. (52) Galu ya veylena mem beasena mim mergadina haza ma veader rahmanü ve sadegal murselun. (53) İn kanet illa sayhatev vahideten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun. (54) Fel yevme la tuzlemu nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun. (55) İnne ashabel cennetil yevme fi şüğulin fakihun. (56) Hüm ve ezvacühüm fi zilalin alel eraiki müttekiun. (57)Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun. (58) Selamün gavlem mir rabbirrahiym. (59) Vemtazül yevme eyyuhel mücrimun. (60) Elem a'hed ileyküm ya beni ademe enla ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn. (61) Ve eni'büduni haza sıratım müstekıym. (62) Velekad edelle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun. (63) Hazihi cehennnemülleti küntüm tuadun. (64) ıslevhel yevme bima küntüm tekfirun. (65) El yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimüna eydihim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun. (66) Velev neşau letamesna ala a'yünihim festebekus sırate fe enna yübsirun. (67) Velev neşau le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev vela yerciun. (68) Ve men nuammirhu nünekkishu fil halk efela ya'gılun. (69) Ve ma allemnahuşşıra ve ma yenbegıyleh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn. (70) Li yünzira men kane hayyev ve yehıkkal kavlü alel kafirin. (71) Evelem yerav enna halakna mimma amiley eydiyna en'amen fehüm leha malikun. (72) Ve zellelnaha lehüm feminha rakubühüm ve minha ye'kulun. (73) Velehüm fiha menafiu ve meşarib efela yeşkurun. (74) Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yunsarun. (75) La yestetiyune nasrahum vehüm lehüm cündüm muhdarun. (76) Fela yahzunke kavlühüm inna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. (77) Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasiymün mübiyn. (78) Ve darebe lena meselv ve nesiye halkah gale mey yuhyil izame ve hiye ramiym. (79) Kul yuhyihellezi enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın aliym. (80) Ellezi ceale leküm mineşşeceril ahdari naran fe iza entüm minhu yukıdun. (81) Eveleysellezi halekas semavati veş erda bi kadirin ala eyyahluke mislehüm bela ve hüvel hallakul aliym. (82) İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun. (83) Fe sübhanellezi bi yedihi melekutü külli şey'in ve ileyhi turceun.
Son Güncelleme : 26.11.2018 23:35:23
Yasin Suresi Türkçe ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yasin Suresi Türkçe Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yasin Suresi Türkçe"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları ...
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu, Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup musaf'ta 36. sıradadır ve toplam 83 ayettir. Sure genel olarak üç ana konudan bahseder....
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019