Yasin Suresi Türkçe Okunuşu

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu

Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır.

Yasin süresi Türkçe okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim

 • 1. Yasin
 • 2. Vel kur'anil hakiym
 • 3. İnneke le minel murseliyn
 • 4. Ala sıratım müstekıym
 • 5. Tenziylel aziyzir rahıym
 • 6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
 • 7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun
 • 8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
 • 9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yubsırun
 • 10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü' minun
 • 11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
 • 12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn
 • 13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
 • 14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzez bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
 • 15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in entüm illa tekzibun
 • 16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun
 • 17. Ve ma aleyna illel belağul mübın
 • 18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
 • 19. Kalu tairuküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
 • 20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
 • 21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
 • 22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
 • 23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev vela yünkızun
 • 24. İnnı izel le fı dalalim mübın
 • 25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
 • 26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun
 • 27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
 • 28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihi min cündim mines semai ve ma künna
 • 29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
 • 30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa Kanu bihı yestehziun
 • 31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
 • 32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
 • 33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
 • 34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
 • 35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydihim efela yeşkürun
 • 36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimha la ya'lemun
 • 37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhun nehara fe iza hüm mulimun
 • 38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
 • 39. Vel Kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
 • 40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel Kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
 • 41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
 • 42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
 • 43. Ve in neşe'nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
 • 44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
 • 45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
 • 46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn
 • 47. Ve iza kıyle lehüm enfiku razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın
 • 48. Ve yekulune meta Hazel va'dü in küntüm sadikıyn
 • 49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun
 • 50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
 • 51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
 • 52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
 • 53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun
 • 54. Fel yevme la tuzlemü nefsun şey'ev Vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun
 • 55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
 • 56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
 • 57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
 • 58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym
 • 59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
 • 60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
 • 61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym
 • 62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun
 • 63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
 • 64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
 • 65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
 • 66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
 • 67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
 • 68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun
 • 69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn
 • 70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın
 • 71.. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun
 • 72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun
 • 73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efele yeşkürun
 • 74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
 • 75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
 • 76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
 • 77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
 • 78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
 • 79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
 • 80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
 • 81. Eveleysellezi halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
 • 82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun
 • 83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun
 • Son Güncelleme : 04.12.2018 16:15:48
  Yasin Suresi Türkçe Okunuşu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
  Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

  Yasin Suresi Türkçe Okunuşu Yorumları

  şifre Kırmızı sayı

  0 Yorum Yapılmış "Yasin Suresi Türkçe Okunuşu"

  Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
  Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
  Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
  Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
  Yasin Duası
  Yasin Duası
  Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
  Yasin Suresi Tecvitli
  Yasin Suresi Tecvitli
  Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
  Yasin Bağışlama Duası
  Yasin Bağışlama Duası
  Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
  Yasin Suresi 2 Sayfa
  Yasin Suresi 2 Sayfa
  Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
  Yasin Suresi 1 Sayfa
  Yasin Suresi 1 Sayfa
  Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
  Yasin Suresi 3 Sayfa
  Yasin Suresi 3 Sayfa
  Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
  Yasin
  Yasin
  Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
  Yasin Suresi 4 Sayfa
  Yasin Suresi 4 Sayfa
  Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
  Yasin Suresi Latince
  Yasin Suresi Latince
  Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
  Yasin Suresi Oku Türkçe
  Yasin Suresi Oku Türkçe
  Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...
  Yasin Suresi
  Yasin Suresi
  Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları mim ve nun’durLügatçilerden Halil ve Sibeveyh’e göre bu sûre, Yâ ve Sîn harfleri ile başladığı için ...

   

  Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
  Yasin Duası
  Yasin Suresi Tecvitli
  Yasin Bağışlama Duası
  Yasin Suresi 2 Sayfa
  Yasin Suresi 1 Sayfa
  Yasin Suresi 3 Sayfa
  Yasin
  Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
  Yasin Suresi 4 Sayfa
  Yasin Suresi Latince
  Yasin Suresi Oku Türkçe
  Yasin Suresi
  Yasin Suresi 6 Sayfa
  Yasin Suresi 9 Ayet
  Yasin Suresi Türkçe
  Kuranı Kerim Yasin Suresi
  Arapça Yasin
  Yasin Suresi Arapça Okunuşu
  Yasin Suresi Fazileti
  Türkçe Yasin Oku
  Yasin Suresi Meali
  Yasin Suresi 82 Ayet
  Yasin Suresi Okunuşu
  Yasin Türkçe
  Yasin Suresi Anlamı
  Yasin Anlamı
  Yasin Suresi Tefsiri
  Yasin Oku
  Yasin Okunuşu
  Popüler İçerik
  Yasin Suresi 6 Sayfa
  Yasin Suresi 6 Sayfa
  Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
  Yasin Suresi 9 Ayet
  Yasin Suresi 9 Ayet
  Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
  Yasin Suresi Türkçe
  Yasin Suresi Türkçe
  Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
  Kuranı Kerim Yasin Suresi
  Kuranı Kerim Yasin Suresi
  Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
  Arapça Yasin
  Arapça Yasin
  Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
  Yasin Suresi Fazileti
  Yasin Suresi Fazileti
  Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
  Yasin Suresi Arapça Okunuşu
  Yasin Suresi Arapça Okunuşu
  Yasin Suresi Arapça Okunuşu, Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup musaf'ta 36. sıradadır ve toplam 83 ayettir. Sure genel olarak üç ana konudan bahseder....
  Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
  Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
  Yasin Duası
  Yasin Suresi Tecvitli
  Yasin Bağışlama Duası
  Yasin Suresi 2 Sayfa
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Son Forum Konuları
  Yardım Sayfaları
  Gizlilik Politikası
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
  Nisan - 2019