Yasin Suresi Arapça Okunuşu

Yasin Suresi Arapça Okunuşu

Yasin Suresi Arapça Okunuşu, Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup musaf'ta 36. sıradadır ve toplam 83 ayettir. Sure genel olarak üç ana konudan bahseder. Bunlar, öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Âlemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delillerdir.

Yasin suresi toplumda genel olarak ölülerin arkasından okunan bir dua olarak bilinmekte ve yüzyıllardır bir gelenek olarak bu şekilde okunmaktadır. ancak ölülerin ardından kur'an okunmasıyla ilgili bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

1- Ölülere Kur’an okunmasıyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de ne doğrudan ne de dolaylı bir bilgi mevcuttur.

2- Resulallah'ın sözlerini içeren makbul ve muteber hadis kitaplarında da bu mevzuyu doğrudan ele alan sağlam bir habere rastlanmamaktadır. bu konuda elizde olan hadislerin tamamına yakını ya zayıf ya da uydurmadır. Bu konudaki sahih hadis kitaplarında bulabileceğimiz tek hadis, Ebû Dâvûd ve İbn Mâce’de yer alan ve iki kaynakta da Mâ’kil b. Yesâr'den rivayet edilen Yasin suresinin okunmasıyla ilgili hadistirki bu hadisin doğruluğu da şüphelidir.

3- İslam’ın ilk zamanlarında görülmeyen bu uygulama, muhtemelen tarihi süreç içerisinde ortaya çıkmıştır. Bir takım psikososyal nedenlerle dayanan bu gelenek Müslümanların öte dünyaya yolcu ettikleri yakınlarına bir tür saygı aracı ve onlarla ilişkilerini bir biçimde devam ettirme yöntemi olarak değerlendirilebilir.

Yukarıdaki bilgileri göz ardı etmeden okunması gereken Yasin Suresinin latin harfleriyle Arapça okunuşu aşağıdaki gibidir.
 • Yâsîn
 • VeI Kur’ân-il hakîm
 • İnneke leminel mürseIîn
 • AIâ sırâtın müstakîm
 • Tenzîlel azîzirrahîm
 • Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfilûn
 • Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn
 • İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn
 • Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min galfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn
 • Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûn
 • innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm
 • İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn
 • Vadrib lehüm meselen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn
 • İz erselnâ ileyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâlisin fekâIû innâ ileyküm mürseIûn
 • Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzelerrahmânü min şey’in in entüm illâ tekzibûn
 • Kâlû rabbünâ ya’lemü innâ ileyküm lemürselûn
 • Vemâ aleynâ illel belâgul mübîn
 • Kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû Ie nercümenneküm vele yemessenneküm minnâ azâbün elîm
 • Kâlû tâirüküm meaküm ein zikkirtum bel entüm kavmün müsrifûn
 • Vecâe min aksalmedineti racülün yes’â kâle yâ kavmittebiul mürselîn
 • İttebiû men lâ yeselüküm ecran ve hüm muhtedûn
 • Vemâ liye lâ a’büdüIIezî fetarenî ve ileyhi türceûn
 • Eettehizü min dûnihî âliheten in yüridnirrahmânü bi-durrin lâ tuğni annî şefâatühüm şey’en velâ yünkizûn
 • İnnî izen lefî dalâlin mübîn
 • İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
 • Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ’lemûn
 • Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mükremîn
 • Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münzilîn
 • İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
 • Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn
 • Elem yerev kem ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn
 • Ve in küllün lemmâ cemî’un ledeynâ muhdarûn
 • Ve âyetün lehümül ardul meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye’külûn
 • Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîliv ve a’nâb ve feccernâ fîha minel uyûn
 • Liye’külû min semerihî vemâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn
 • Sübhânnellezî haIekaI ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya’lemûn
 • Ve âyetün lehümülleyü neslehu minhünnehâre fe izâhüm muzlimûn
 • Veşşemsü tecrî limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm
 • Velkamere kaddernâhü menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm
 • Leşşemsû yenbegî lehâ en tüdrikel kamere velelleylü sâbikunnehâr ve küllün fî felekin yesbehûn
 • Ve âyetül lehüm ennâ hamelnâ zürriyyetehüm fil fülkil meşhûn
 • Ve halâknâ lehüm min mislihî mâ yarkebûn
 • Ve in neşe’ nugrıkhüm feIâ sarîha lehüm velâhüm yünkazûn
 • İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn
 • Ve izâ kîle lehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ halfeküm lealleküm türhamûn
 • Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu’ridîn
 • Ve izâ kîle lehüm enfikû mim mâ rezakakümüllâhü, kâIellezîne keferû, lillezîne âmenû enut’ımü menlev yeşâullâhü et’ameh, in entüm illâ fî dalâlin mübîn
 • Ve yekûlûne metâ hâzel va’dü in küntüm sâdikîn
 • Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te’huzühüm vehüm yehissimûn
 • Felâ yestetîûne tavsıyeten velâ ilâ ehlihim yerciûn
 • Ve nüfiha fîssûri feizâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn
 • Kâlû yâ veylenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekal mürselûn
 • İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî’un ledeynâ muhdarûn
 • Felyevme lâ tuzlemu nefsün şeyen velâ tüczevne iIIâ mâ küntüm tâ’melûn
 • İnne ashâbel cennetil yevme fîşüğulin fâkihûn
 • Hüm ve ezvâcühüm fî zılâlin alel erâiki müttekiûn
 • Lehüm fîhâ fâkihetün ve lehüm mâ yeddeûn
 • Selâmün kavlen min rabbin rahîm
 • Vemtâzül yevme eyyühel mücrimûn
 • EIem a’hed ileyküm yâ benî âdeme en lâ tâ’buduşşeytân innehû leküm adüvvün mübîn
 • Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
 • Ve lekad edalle minküm cibillen kesîran efelem tekûnû ta’kılûn
 • Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn
 • lslevhel yevme bimâ küntüm tekfürûn
 • Elyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükellimünâ eydîhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn
 • Velev neşâü letamesnâ alâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn
 • Velev neşâü lemesahnâhüm alâ mekânetihim femestetâû mudıyyev velâ yerciûn
 • Ve men nüammirhü nünekkishü filhalkı, efelâ ya’kilûn
 • Ve mâ allemnâhüşşi’ra vemâ yenbegî leh in hüve illâ zikrün ve kur’ânün mübîn
 • Liyünzira men kâne hayyen ve yehlkkal kavlü alel kâfirîn
 • Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ amilet eydîna en âmen fehüm lehâ mâlikûn
 • Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye’külûn
 • Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn
 • Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn
 • Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn
 • Felâ yahzünke kavlühüm. İnnâ na’lemü mâ yüsirrûne vemâ yu’linûn
 • Evelem yeral insânü ennâ halaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn
 • Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkah kale men yuhyil izâme ve hiye ramîm
 • Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merrah ve hüve bikülli halkın alîm
 • Ellezî ceale leküm mineşşeceril ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn
 • Eveleysellezî halakassemâvati vel arda bikâdirin alâ ey yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul alîm
 • İnnema emrühû izâ erâde şey’en en yekûle lehû kün, feyekûn
 • Fesübhanellezî biyedihî melekûtü külli şey’in ve ileyhi türceûn.
Son Güncelleme : 27.11.2018 21:41:25
Yasin Suresi Arapça Okunuşu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yasin Suresi Arapça Okunuşu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yasin Suresi Arapça Okunuşu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları ...
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019