Yasin Okunuşu

Yasin Okunuşu

Yasin okunuşu, yasin Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresidir. Mekke'de inmiştir. Yasin diye başladığı için bu ismi almıştır. 83 ayetten oluşmaktadır. Bu sure de Kur'an-ı Kerim'e de değinilmektedir. Yasin suresinin faziletine dair bir çok hadisi şerifler yazılmıştır. Bunların sahih olup olmadığını en iyi bilen Allah'tır. Üç büyük konuyu kapsamaktadır. Bunlar öldükten sonra dirilmek ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Alemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delildir. En çok okunan surelerden birisidir Yasin-i Şerif. Buyrun okunuşuna bakalım.

Yasin Okunuşu
 • Yasin
 • Vel kur'anil hakiym
 • İnneke le minel murseliyn
 • Ala sıratım müstekıym
 • Tenziylel aziziyr rahıym
 • Li tünzira kavmem ma ünzira aba'ühüm fehüm ğafilûn
 • Le kâd hakkâl kavlü alâ ekserihîm fehüm lâ yü'minûn
 • İnna ce'alna fi a'nakıhim ağlalen fehiye ilel ezkani fehüm mukmehun
 • Ve ce'alna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynâhum fehüm la yübsırûn
 • Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
 • İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiye'r rahmane bil ğayb, fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerim
 • İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm. Ve külle şey'in ahsaynâhû fî imâmim mübiyn
 • Vadrid lehüm meselen ashabel karyeh. İz caehel murselun
 • İz arselna ileyhi müsneyni fekezzebuhuma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileykum murselun
 • Kalu ma entüm illa beşerum mislüna vema enzeler rahmanü minşey'in in entüm illâ tekzîbun
 • Kâlu rabbûna ya'lemû innâ ileyküm le murselûn
 • Ve ma aleyna illel belağul mübin
 • Kalu inna teteyyarna biküm le il lem tentehu lenercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
 • Kalu tairukün meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifün
 • Ve cae min aksal medineti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
 • İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
 • Vema liye la a'büdüllezi feterani ve ileyhi turce'un
 • E ettehızü min dunihi aliheten iy yüridnîr rahmanu bi durril la tuğni anni şefâatühüm şey'ev vela yünkızûn
 • İnni izel le fi dalalim mübîn
 • İnni amentü bi rabbiküm fesme'ûn
 • Kıyledhulil cenneh, kâle yaleyte kavmi ya'lemun
 • Bi mâ ğafera li rabbi ve cealenî mine'l mükramiyn
 • Ve mâ enzelna ala kavmihi mim ba'dihi min cundim mines semai ve mâ künna münziliyn
 • İn kanet illa sayhatev vahideten fe iza hüm hamidun
 • Ya hasraten alal ibad, ma ye'tihim mir rasûlin illâ kanu bihi yestehziûn
 • Elem yerâv kem ehleknâ kâblehüm mine'l kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn
 • Ve in küllük lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
 • Ve ayetün lehümül ardul meyteh, ahyeynaha ve ahracna minha habben fe minhü ye'külun
 • Ve ce'alna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccarna fiyha minel uyûn
 • Li ye'külu min semerihi vema amilethü eydiyhim, efela yeşkurun
 • Sübhanellezi halekal ezvace külleha mimmâ tümbitül erdü ve min enfûsihim ve mimmâ lâ ya'lemûn
 • Ve ayetül lehümül leyl, nesluhu minhü'nnehara fe izâ hüm muzlimûn
 • Veş şemsü tecri li müstekarril leha, zâlike takdiyrûl azîyzil alîym
 • Vel kâmera kaddernâhü menâzile hatta adekel urcunil kadiym
 • Leşşemsü yembeği lehâ en tüdrikel kamerâ velel leylúû sabikûn nehâr, ve küllûn fî felekiy yesbehûn
 • Ve âyetül lehüm ennâ hamelnâ zürriyyetehûm fîl fûlkil meşhûn
 • Ve halakna lehüm mim mislihi ma yerkebun
 • Ve in neşe' nuğrikhüm fela sariyha lehüm vela hüm yunkazun
 • İlla rahmetem minna ve metaan ilahıyn
 • Ve iza kıyle lehümühtteku mabeyne eydiküm ve ma halfekum lealleküm turhamun
 • Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayâti rabbihîm illâ kanû anhâ mû'ridıyn
 • Ve izâ kıyle lehüm enfiku mimma razekakümullahü kallelleziyne keferu lilleziyne amenu enut'ımu men lev yeşaüllahü et'ameh, in entüm illâ dalalim mübin
 • Ve yekulûne metâ hâzel va'dü in küntüm sâdikıyn
 • Mâ yenzurune illa sayhatev vahideten te'huzûhüm vehüm yahıssımûn
 • Fe lâ yestetıy'ûne tavsiyetev ve lâ ilâ ehlilim yerciûn
 • Ve nufiha fis sûri fe izâ hüm minel ecdasi ilâ rabbihîm yensilûn
 • Kalû yâ veylenâ mem be'asenâ min merkadinâ, haza mâ veader rahmanüve sadekal murselûn
 • İn kanet illâ sayhatev vahıdeten feizâ hüm cemiy'ul ledeynâ muhdarûn
 • Fel yevme lâ tuzlemu nefsün şey'ev velâ tüczevne illâ mâ küntüm ta'melûn
 • İnne eshâbel cennetil yevme fî şüğulin fakihûn
 • Hüm ve ezvâcühüm fî zılâlin alel erâiki muttekiûn
 • Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm mâyeddeûn
 • Selâmün kavlem mir rabbir rahıym
 • Vemtâzül yevme eyyühel mücrimûn
 • Elem a'hed ileyküm yâ benî adems el lâ ta'büdüş şeytân, innehû lekum adüvvüm mubiyn
 • Ve eni'budunî hazâ sıratum mustekıym
 • Ve lekad edalle minküm cibellen kesiyrâ, efelem tekûnû ta'kılûn
 • Hâzihî cehennemülleti küntüm tuadun
 • Islevhel yevme bimâ küntüm tekfurûn
 • El yevme nahtimü alâ efvâhihim ve tukellimünâ eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bima kanû yeksibûn
 • Velev neşâü le tamesnâ alâ a'yünihim festebekus sırata fe ennâ yubsırûn
 • Ve lev neşaü lemesahnahum alâ mekanetihim femestetau mudiyyev vela yarciûn
 • Ve men nüammirhü nünekkishû fîl halk, efela ya'kılun
 • Ve ma allemnahüş şi'ra vemâ yenbeğıy leh, inhüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn
 • Li yünzira men kane hayyev ve yehıkkal kavlû alél kâfirin
 • Evelem yerâv ennâ haleknâ lehûm mîmmâ amilet eydiyna en'âmen fehüm leha malikun
 • Ve zellelnaha lehüm feminha rakûbühüm ve minha ye'külûn
 • Ve lehüm fiyhâ menafiu ve meşarib, efelâ yeşkürûn
 • Vettehazu min dûnillahi alihetel leallehüm yunsarûn
 • Lâ yestetıy'une nasrahüm ve hüm lehüm cündüm muhdarun
 • Fela yahzünke kavlühüm, innâ ne'lemü mâ-yusirrûne vema yu'linûn
 • Evelem yeral insanü ennâ haleknâhü min nutfetin fe iza hüve hasîmüm mübin
 • Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah, kale mey yuhyil izâme ve hiye rahiym
 • Kul yuhyîhellezi enşeehâ evvele merrah, ve hüve bi külli halkın aliym
 • Ellezî ceale leküm mineş şeceril ahdari nâran fe iza entüm minhü tûkidûn
 • Eveleysellezi halekas semavati vel arda bi kadirin ala ey yahluka mislehüm, belâ ve hüvel hallakul alıym
 • İnnema emruhu iza erade şey'en en yekûle lehû kün fe yekûn
 • Fe subhanellezi bi yedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi turceûn
Son Güncelleme : 01.12.2018 14:58:32
Yasin Okunuşu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yasin Okunuşu Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yasin Okunuşu"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyar...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları ...
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019