Yasin Suresi Latince

Yasin Suresi Latince

Yasin Suresi Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir. Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyarılar yapmaktadır.

Latince Kur'an-ı Kerim;

Kur'a-nı Kerim Allah tarafından Hz. Muhammed Aleyhisselama Arapça olarak, butun insanlığa indirilen kutsal bir kitaptır. Kur'an- ı Kerim'i Arapların dışında okumak isteyen, ancak arapca bilmeyenler için başka dillere ve Latinceye de çevirisi yapılmıştır. Tercümanlar Kur'an çevirisini yaparken, Arapça da bulunan harflerin, Latince de tam olarak Karşılığını bulamasa da, elden geldiği kadar, yakın harfler kullanarak çeviri yapmaya çalışmışlardır.

Din alimleri Latince Kuranı kerimin okunmasını caiz görmüşlerdir. Ancak Latince kelimeler kur'an'ın tam manasını vermediğinden Arapça bilmeyenlerin, bu dili öğrenerek Kuranı kerimi orijinalinden okumayı tavsiye etmişlerdir.

Yâsîn Suresi'nin Latince okunuşu aşağıda yer almaktadır:
 • Yasin.
 • Vel kur'anil hakiym.
 • İnneke le minel murseliyn.
 • Ala siratim müstekiym.
 • Tenziylel aziyzir rahiym.
 • Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun.
 • Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun
 • İnna cealna fi a'nakihim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun.
 • Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsirun
 • Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
 • İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerim.
 • İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fi imamim mübiyn.
 • Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun.
 • İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun .
 • Kalu. ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun.
 • Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun.
 • Ve ma aleyna illel belağul mübin.
 • Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym.
 • Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun.
 • Ve cae min aksal medineti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn.
 • İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun.
 • Ve ma liye la a'büdüllezi fetarani ve ileyhi türceun.
 • E ettehizü min dunihi aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni anni şefaatühüm şey'ev ve la yünkizun.
 • İnni izel le fi dalalim mübin.
 • İnni amentü bi rabbiküm fesmeun.
 • Kiyledhulil cenneh kale ya leyte kavmi ya'lemun
 • Bima ğafera li rabbi ve cealeni minel mükramiyn.
 • Ve ma enzelna ala kavmihi mim ba'dihi min cündim mines semai ve ma künna münziliyn.
 • İn kanet illa sayhatev vahideten fe iza hüm hamidun.
 • Ya hasraten alel ibad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihi yestehziun.
 • Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim hla yarciun.
 • Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
 • Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
 • Ve cealna fiyha cennatim min nahiyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun.
 • Li ye'külu min semerihi ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
 • Sübhanellezi halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
 • Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
 • Veş şemsü tecri li müstekarril leha zalike katdiyrul aziyzil aliym
 • Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym.
 • Leşşemsü yembeğiy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fi felekiy yesbehun
 • Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
 • Ve halakna lehüm mim mislihi ma yarkebun
 • Ve in neşe' nuğrikküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun.
 • İlla rahmetem minna ve metaan ila hiyn
 • Ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
 • Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridiyn
 • Ve iza kiyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'imü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fi dalalim mübin.
 • Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikiyn.
 • Ma yenzurune illa sayhatev vahideten te'huzühüm vehüm yehissimun
 • Fela yestetiy'une tevsiyetev ve la ila ehlihim yarciun.
 • Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun.
 • Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal mursilun
 • İn kanet illa sayhatev vahideten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun
 • Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun
 • İnne ashabel cennetil yevme fi şüğulin fakihun
 • Hüm ve ezvacühüm fi zilalin alel eraiki müttekiun
 • Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
 • Selamün kavlem mir rabbir rahiym
 • Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
 • Elem a'hed ileyküm ya beni ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
 • Ve eni'büduni haza siratum müstekiym
 • Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kilun
 • Hazihi cehennemülleti küntüm tuadun
 • İslevhel yevme bima küntüm tekfürun
 • El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydihim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
 • Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sirata fe enna yübsirun
 • Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
 • Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kilun
 • Ve ma alemnahüş şi'ra ve ma yembeğiy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn
 • Li yünzira men kane hayyve ve yehikkal kavlü alel kafirin
 • E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydina en'amen fehüm leha malikun
 • Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun
 • Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
 • Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
 • La yestetiy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
 • Fela yahzünke kalühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
 • Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasiymün mübin
 • Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil izame ve hiye ramim
 • Kul yuhyihellezi enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkin alim.
 • Ellezi ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukidun
 • Eveleysellezi halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alim
 • İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun
 • Fe sübhanellezi bi yedihi melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun
Son Güncelleme : 01.12.2018 16:19:31
Yasin Suresi Latince ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Yasin Suresi Latince Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yasin Suresi Latince"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan he...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamd...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman alemi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcı...
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir du...
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından...
Yasin
Yasin
Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmekte...
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim1. Yasin2. Vel kur'anil hakiym3. İnneke le minel murseliyn4. Ala sıratım müste...
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz mü...
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi Oku Türkçe
Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm...
Yasin Suresi
Yasin Suresi
Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları mim ve nun’durLügatçilerden Halil ve Sibeveyh’e göre bu sûre, Yâ ve Sîn harfleri ile başladığı için ...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi ke...
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra ...
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe
Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziyl...
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de ...
Arapça Yasin
Arapça Yasin
Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde ...
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti
Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve ...
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Arapça Okunuşu, Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup musaf'ta 36. sıradadır ve toplam 83 ayettir. Sure genel olarak üç ana konudan bahseder....
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019