Popüler İçerikler

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua

Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda diğer ayet ve surelerin özeti olarak bilinir. Yasin Suresi çok güçlü ve zengin bir sure olduğundan her yerde okunur. Yasin Suresi ölülerin arkasından, zor durumda o...

Yasin Duası

Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini artırır. Yasin Duası Arapça Okunuşu;E’uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdüli...

Yasin Suresi Tecvitli

Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkripsiyonda yani okuma tekniğinde harfler olduğu gibi değil, tecvit kurrallarına göre uğradığı değişime göre yazılır. Mesela N-B M-B, N-R R-R, N-M M-M şekline dönüşmesi gibi.<...

Yasin Bağışlama Duası

Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi şerifi okuyana Allah'ı teala Yasin'in hariç 10 defa okunmuş sevabı verir. Bu nedenle Müslüman aleminde bu süre sıklıkla okunmaktadır. Ayrıca kişi kendi ruhaniyeti için olmasını istediği bir di...

Yasin Suresi 2 Sayfa

Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında, bir belde halkından bahsedilmektedir. Bu belde halkı, üç elçi birden gönderilmesine rağmen, inkarcılıkta direnmiş, üstelik onlara iman eden kişiyi horlamış, bu sebepten d...

Yasin Suresi 1 Sayfa

Yasin Suresi 1 Sayfa, Yasin Suresi Kur'an-ı Kerim' in kalbidir. Yasin Suresi çok güzel ve hayırlı bir duadır. Yasin Suresini okumanın çok büyük sevapları vardır. Bunun için sürekli okunması çok sevaptır. Ayrıca okunduğu gibi hac sevabı yazılan bir duadır. Yasin ne niyet için okunursa, o şey meydana gelir. Peygamber Efendimizin Yasin Sur...

Yasin Suresi 3 Sayfa

Yasin Suresi 3 Sayfa, Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Kur'an-ı Kerim, en son ve en büyük peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.s.)'e Allah tarafından gönderilen en büyük kutsal kitaptır. Kur'an'ın inmeye başlamasıyla Hz. Muhammed (s.a.s....

Yasin

Yasin, Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden birisi olan Yasin aynı zamanda aynı adla geçen birinci ayetinde de bulunması itibariyla hem surenin adıdır ve hem de kendi başına bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin otuz altıncısı olarak bilinmektedir. Musaf halinde bulunan kitaptaki sayfa numarası yeri ise 439-445 numaralı sayf...

Yasin Suresi Türkçe Okunuşu

Yasin Süresi Türkçe Okunuşu: Mekke döneminde inmiştir ve 83 âyettir. Sûre adını ilk âyeti oluşturan Yasin'den almıştır. Yasin süresi Türkçe okunuşu:Bismillahirrahmanirr...

Yasin Suresi 4 Sayfa

Yasin Suresi 4. Sayfa, Mekke' de inmiş olduğu bildirilen Yasin suresi, 83 ayettir ve adını ilk ayette geçmekte olan "Ya-sin" harflerinden almıştır. Kuran' da 36. suredir.Cin suresinden sonra inmiştir ve Kuran' ın kalbi olarak kabul edilmiştir. Biz müslümanlar için de farklı bir öneme sahip olan Yasin suresi; ölülerden çok dirilere hitap...

Yasin Suresi Latince

Yasin Suresi  Latince, Yasin suresi Kuran-ı kerimde yer alan, 36. Suredir. Cin sitesinden sonra gelir. Seksen üç ayet olup, Mekke'de inmiştir.  Allah'ın kudreti, yaratma, cennet, cehennemden, kıyametten bahsedilmekte, insanların ders alması için uyarılar yapmaktadır. La...

Yasin Suresi Oku Türkçe

Semavi Dinler ve Kutsal KitaplarAllah tarafından vahiy aracılığı ile bir kitapla desteklenen dinlere semavi dinler denilmektedir. Bu dinlerin ortak özelliği, gönderildikleri kitleye öncelikle kendi dillerinde hitap etmesi, bir sonraki aşamada ise tüm insanlığa hitap edecek düzeyde olmasıdır. Bu dinlerin hepsinde tek tanr...

Yasin Suresi

Yasin Suresi, Ayetlerinin sayısı Cumhur’a göre 82, Kûfeliler’e göre ise 83’dür. Sûrenin kelimelerinin sayısı 727, harflerinin sayısı 3000, fasılaları mim ve nun’durLügatçilerden Halil ve Sibeveyh’e göre bu sûre, Yâ ve Sîn harfleri ile başladığı için bu harflere istinaden “Yâsîn” ismini almıştır. Ayrıca sûr...

Yasin Suresi 6 Sayfa

Yasin Suresi 6 Sayfa, olarak Kur'an-ı Kerimde yer alır. Cin Suresinden sonra nazil olan, 36. Suredir. Mekkidir. Seksen üç ayet, yedi yüz yirmi yedi kelime ve üç bin harftir. 83 ayetten oluşur. Nun ve mim fasılası olan harfleridir. On iki ve kırk beşinci ayetlerinin Medine'de indiğine dair rivayetler vardır. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Ku...

Yasin Suresi 9 Ayet

Yasin süresi 9 Ayet, Yasin süresi Mekke'de nazil olmuşturve 83 ayettir. Kuran'ı kerimin en büyük süresi Yasin süresidir. Yasin suresi öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve ve alemlerin birliğini gösteren kesin deliller olarak 3 bölümü kapsamaktadır. Vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s.a.s)'in peygamberliğinin ...

Yasin Suresi Türkçe

Yasin Suresi Türkçe;Bismillahirrahmanirrahiym(1) Yasin. (2) Vel kur'anil hakiym. (3) İnneke le minel murseliyn. (4) Ala sıratım müstekıym. (5) Tenziylel aziyzir rahıym. (6)Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun.<...

Kuranı Kerim Yasin Suresi

Kuranı Kerim Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim’de bulunan surelerden birisi olan Kur'an-ı Kerim Yasin suresi aynı zamanda aynı adla anılan ilk ayetinde de yer alması itibari ile hem surenin ismidir ve hem de tek başına da bir ayettir. Kuran’da yer alan surelerin musaf sırası itibari ile otuz altıncısı olarak bilinse de nazil ol...

Arapça Yasin

Arapça Yasin; Mekke'de indirilmiş olan ve 83 ayetten oluşan Yasin Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kalbi ve en büyük suresi niteliğindedir. Yasin Suresi'nde üç ana konu anlatılmaktadır. Bunlar âlemlerin Rabbi olan Allah'u Teâlâ'nın birliğini gösteren deliller, yöre halkının kıssaları, ölümden sonra d...

Yasin Suresi Arapça Okunuşu

Yasin Suresi Arapça Okunuşu, Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup musaf'ta 36. sıradadır ve toplam 83 ayettir. Sure genel olarak üç ana konudan bahseder. Bunlar, öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Âlemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delillerdir. Yasin suresi toplumda genel ola...

Yasin Suresi Fazileti

Yasin Suresi Fazileti, Yasin suresi kuranı kerimin 36. Suresi olup fazilet bakımından birçok önemi bulunmaktadır. Zira bu sure hakkında hadisler ve tefsirler doğrultusunda birçok önemli derslerin çıkarılacağı bildirilmiştir. Bunun aynı sıra yasin suresi fazileti konusunda en açıklayıcı ve derin açıklamayı Hz. Peygamber tarafınd...

Türkçe Yasin Oku

Türkçe yasin oku, yasin suresi Kuranı Kerim'in kalbi olarak nitelendirilen bir suredir. Birçok fazileti bulunur. Yâsîn suresi okuyanlar hastalıklarda, borçlardan, kötülüklerde korunur. Evine huzur ve bereket gelir. Mekke'de de inmiş olan bir suredir ve seksen üç ayetten oluşur. Öldükten sonra dirilmekten peygamberlikten bahseder.

Yasin Suresi Meali

Yasin Suresinin Meali, Yasin. Ey Muhammed Mustafa (SAV) hikmetli olan Kuran-ı Kerime andolsun ki, sen gönderilmiş olan elçilerden birisin. Doğru olan bir yolun üzerindesiniz. Ataları korkutulmamış ve kendileri de gafil bir kavmi, Cenab-ı Allah'ın hem çok güçlü hem de merhametli olan Kuran-ı Kerim ile korkutasın. O korkmayanların pek çoğunun ...

Yasin Suresi 82 Ayet

Yasin Suresi 82 Ayet; toplamda 83 ayetten oluşan Yasin Suresinin 82. ayeti ile ilgili mealler; Diyanet İşleri Başkanlığı; Bir şeyi dilediği zaman. O'nun emri o şeye ancak 'ol' demekten ibarettir. O da hemen oluverir.Diyanet Vakfı; Bir şeyi yaratmak istediği zaman O'nun y...

Yasin Suresi Okunuşu

Yasin suresi okunuşu, Yasin suresi Mekke'de Cinn suresinden sonra inmiştir. 83 ayetten oluşmaktadır ve Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresidir. Fazilet bakımından da müthiş bir sure olan Yasin suresi okunuşu nasıl hep birlikte inceleyelim.Yasin Suresi Okunuşu

Yasin Türkçe

Bismi'llâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm(1) Yâsin(2) velkur'ânilhakiym (3) inneke leminelmürselîyn (4) alâ sırâtın müstekîm (5) tenziylel'azîzirrahîm (6) litünzire kavmen mâ ünzira âbâühüm fehüm ğafilûn

Yasin Suresi Anlamı

Yasin Suresi Anlamı; Kuranı Kerim'deki sıralamada otuz altıncı, iniş sıralamasına göre kırkbirinci sure olan Yasin Suresi, Cin suresinden sonra Furkan suresinden önce Mekke'de nazil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen Yasin kelimesinden alır. Rasûlullah Efendimiz (S.A.V.)'in hak peygamber olduğu ...

Yasin Anlamı

Yasin Anlamı, Üç ana konuyu kapsayan ve Mekke'de inmiş olan Yasin Suresi, 83 ayetten oluşur ve Kuranı Kerim'in en büyük suresi olarak bilinir. Öldükten sonra yeniden dirilmeyi, iman ve Allah'ın birliğini gösteren kesin delillerden oluşur. Hesaba çekilmenin gerçekliğini dair kesin delillere anlatıp son bulur.

Yasin Suresi Tefsiri

Yasin Suresi Tefsiri, Yasin suresi Kur-an'ı Kerim’de yer alan surelerden birisidir. Kur-an'ın Mushaf halinde durumu da 36. Suresi olarak bilinse de iniş tarihi itibari ile 41. Sure olarak yer aldığı rivayetlerde belirtilmiştir. Yasin suresi 83 ayetten oluşmaktadır. Yasin suresi Mekke’de nazil olmuştur. Yasin suresi tefsiri yapa...

Yasin Oku

Yasin Oku, Sure Hakkında; Sure ismini, ilk iki harften ibaret olan ilk ayetten almaktadır. Bu sureye Kur'an'ın kalbi (Kalbü'l-Kur'an), Büyük, yüce sure (el-Azıme), dünya ve ahiret hayrını yaygınlaştıran (el-Muımme), dünya ve ahiret sıkıntılarını, korku ve kötülükleri uzaklaştıran (el-Müdafi'a), istek ve ihtiyaçları yerine getiren (el-...

Yasin Okunuşu

Yasin okunuşu, yasin Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresidir. Mekke'de inmiştir. Yasin diye başladığı için bu ismi almıştır. 83 ayetten oluşmaktadır. Bu sure de Kur'an-ı Kerim'e de değinilmektedir. Yasin suresinin faziletine dair bir çok hadisi şerifler yazılmıştır. Bunların sahih olup olmadığını en iyi bilen Allah'tır. Üç büyük ko...

Yasin Meali

Yasin Meali;Kur'an-ı anlamak için Arapça bilmek bizler için bulunmaz bir fırsattır. Fakat Arapça bilmemekte anlayabilmemiz için bir engel teşkil etmez. Kur-an şüphesiz her ayetinde bizlere mesajlar veriyor. Kur'an-ı Kerimi Arapça okuyarak Allah'ın emrini yerine getirip meal ve tefsir ile de okuduğumuzu anlayıp hayatımıza geçirm...

 

Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 1 Sayfa
Yasin Suresi 3 Sayfa
Yasin
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu
Yasin Suresi 4 Sayfa
Yasin Suresi Latince
Yasin Suresi Oku Türkçe
Yasin Suresi
Yasin Suresi 6 Sayfa
Yasin Suresi 9 Ayet
Yasin Suresi Türkçe
Kuranı Kerim Yasin Suresi
Arapça Yasin
Yasin Suresi Arapça Okunuşu
Yasin Suresi Fazileti
Türkçe Yasin Oku
Yasin Suresi Meali
Yasin Suresi 82 Ayet
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin Türkçe
Yasin Suresi Anlamı
Yasin Anlamı
Yasin Suresi Tefsiri
Yasin Oku
Yasin Okunuşu
Popüler İçerik
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin suresinden sonra neden dua okunur; Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin Suresi oldukça önemli ve değerli bir suredir. Yasin Suresi genel anlamda d...
Yasin Duası
Yasin Duası
Yasin duası, Yasin-i sure-i şerif okuduktan sonra peşinden okunan bir duadır. Yasin suresi ile yapılan duaların kabul olması için, bu duanın tesirini ...
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Suresi Tecvitli : Yâsin sûresi. tecvitli okunuşu, okuma kuralları, â, î ve û harfleri uzatılarak okunur. [k] h, hırıltılı he demektir. Transkrip...
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Bağışlama Duası
Yasin bağışlama duası, Hz. Peygamberimiz S.A.V. buyurdu ki, her şeyin bir kalbi bulunmaktadır. Kuran'ın kalbi de Yasin süresidir. Bu nedenle bu süreyi...
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2 Sayfa
Yasin Suresi 2. Sayfa, toplam altı sayfadan oluşan ve Kuranı Kerim'in kalbi niteliğinde bulunduğu hadislerde belirtilen Yasin suresinin 2. sayfasında,...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yasin Suresinden Sonra Okunacak Dua
Yasin Duası
Yasin Suresi Tecvitli
Yasin Bağışlama Duası
Yasin Suresi 2 Sayfa
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021